Είστε εδώ: συμβουλευτικές λογιστικές υπηρεσίες

Συμβουλευτικές λογιστικές υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες αυτές αναφέρονται σε ΜΜΕ

Πλήρης στήριξη σε εξειδικευμένα σύνθετα θέματα λογιστικής, διοικητικής / κοστολόγησης και χρηματο-οικονομικής στα ΕΛΠ αλλά και στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ*

*ΔΛΠ: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
ΔΠΧΠ: Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Είστε εδώ: συμβουλευτικές λογιστικές υπηρεσίες