Είστε εδώ: λογιστικές υπηρεσίες

Λογιστικές υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες αυτές αναφέρονται σε ΜΕ & ΠΜΕ

Καταχωρίσεις παραστατικών, έλεγχοι λογαριασμών, μηνιαίες εκτυπώσεις θεωρημένων βιβλίων, βραχύχρονες (π.χ. μηνιαίες, διμηνιαίες, κλπ) φορολογικές υποχρεώσεις (περιοδική ΦΠΑ, προσωρινή ΦΜΥ, κλπ), ετήσιες εργασίες τέλους έτους και ετήσιες λογιστικές (π.χ. μητρώο παγίων, κλείσιμο βιβλίων) και ετήσιες φορολογικές υποχρεώσεις (δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εκκαθαριστική ΦΠΑ, Οριστική ΦΜΥ, κλπ), εξωτερικές εργασίες σε διοικητικές υπηρεσίες, σύνταξη εγγράφων / πρακτικών και τήρηση τους.

  • Συμμόρφωση και διαρκής έλεγχος συμμόρφωσης με ΕΓΛΣ και αποφάσεις ΕΣΥΛ/ΣΛΟΤ
  • Για όλα τα είδη των επιχειρήσεων εμπορικές, παροχής υπηρεσιών, βιομηχανικές ή μικτές με πωλήσεις χονδρικές ή λιανικές στο εσωτερικό ή εξωτερικό, για ειδικά καθεστώτα, εισαγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις & παραδόσεις, intrastat, ανακεφαλαιωτικών πινάκων / listing κ.λπ.
Είστε εδώ: λογιστικές υπηρεσίες