Είστε εδώ: υπηρεσίες σύνταξης και τήρησης πρακτικών ΔΣ/ΓΣ/Διαχειρίσεως

Υπηρεσίες σύνταξης και τήρησης πρακτικών ΔΣ/ΓΣ/Διαχειρίσεως

Οι υπηρεσίες αυτές αναφέρονται σε ΜΕ & ΠΜΕ

Σύνταξη και τήρηση σε αρχείο φυσικό και ηλεκρονικό των πρακτικών κλπ, όσο και των αριθμ. πρωτοκόλλων κατάθεσης Νομαρχία και λοιπών κατά περίπτωση εγγράφων κατάθεσης και διοικητικών εγκρίσεων και αποφάσεων.

  • Συμμόρφωση και διαρκής έλεγχος συμμόρφωσης με ισχύουσες διατάξεις Υπ. Ανάπτυξης
  • Για όλα τα είδη των επιχειρήσεων εμπορικές, παροχής υπηρεσιών, βιομηχανικές ή μικτές
Είστε εδώ: υπηρεσίες σύνταξης και τήρησης πρακτικών ΔΣ/ΓΣ/Διαχειρίσεως