Είστε εδώ: εταιρικά νέα

Νέα της Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες

Αυτές είναι οι ανακοινώσεις των δραστηριοτήτων της εταιρείας Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες. Οι ανακοινώσεις προβάλλονται με χρονολογική σειρά. Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις προβάλλονται πρώτες.

Ανάληψη έργου συμβούλου για την εταιρεία εμπορίας υφασμάτων TISSUS ΜΕΤΡΙΔΗΣ ΑΕ

Ανάληψη έργου συμβούλου Αναδιοργάνωσης – Διαπραγμάτευσης και Αναχρηματοδότησης Τραπεζικού Δανεισμού για την εταιρεία εμπορίας υφασμάτων TISSUS ΜΕΤΡΙΔΗΣ ΑΕ.

Ολοκλήρωση έργου συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας "Α. ΑΡΧΟΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ" από την ανώνυμη εταιρεία "ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ"

Ολοκλήρωση έργου για την πραγματοποίηση της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της ετερορρύθμου εταιρείας "Α. ΑΡΧΟΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ" από την ανώνυμη εταιρεία "ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ" που εδρεύει στον Αγ. Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε την 1η Ιουνίου 2009 και δραστηριοποιείται στον κλάδο των ασφαλτικών μιγμάτων. Συνολικός κύκλος εργασιών περί τα 1,3 εκ. ευρώ.

Ολοκλήρωση έργου αποτίμησης της αξίας του Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Γενική Πανελλαδική ΣΥΝ.ΠΕ την 31/12/2008

Ολοκλήρωση έργου αποτίμησης της αξίας του Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Γενική Πανελλαδική ΣΥΝ.ΠΕ την 31/12/2008, με τη χρήση του πρωτοποριακού εργαλείου iKO-400.

Ο Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Λεωφορείων Πούλμαν η "Γενική Πανελλαδική" Συν.Π.Ε ιδρύθηκε το έτος 1978 από ιδιοκτήτες Τουριστικών Λεωφορείων. Τα γραφεία είναι στην οδό Βουλής 7 (Σύνταγμα). Το μερίδιο της αγοράς στο οποίο η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ απευθύνεται, είναι αποκλειστικά οι ιδιοκτήτες Τουριστικών Λεωφορείων. Ετήσιος κύκλος εργασιών περί τα 4 εκ. ευρώ και μερίδιο αγοράς στην εσωτερική αγορά πανελλαδικώς περί το 50%.

Ανάληψη έργου συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας "Α. ΑΡΧΟΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ" από την ανώνυμη εταιρεία "ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ"

Ανάληψη έργου για την πραγματοποίηση της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της ετερορρύθμου εταιρείας "Α. ΑΡΧΟΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ" από την ανώνυμη εταιρεία "ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ" που εδρεύει στον Αγ. Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε την 1η Ιουνίου 2009 και δραστηριοποιείται στον κλάδο των ασφαλτικών μιγμάτων.

Ολοκλήρωση έργου μετατροπής, με βάση τα ΔΛΠ (I.A.S./I.F.R.S.), των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που λήγει την 31/12/2008 στον Όμιλο "ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ"

Ολοκλήρωση έργου μετατροπής, με βάση τα ΔΛΠ (I.A.S./I.F.R.S.), των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που λήγει την 31/12/2008 στον Όμιλο "ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ", με τη χρήση του πρωτοποριακού εργαλείου iKO-200, το οποίο περιλαμβάνει:

  • ενδο-επιχειρησιακά σεμινάρια σε θέματα ΔΛΠ (I.A.S./I.F.R.S.),
  • μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων από ΕΛΠ σε I.F.R.S. για τη χρήση 1/1/2008 - 31/12/2008 για τις εταιρείες του Ομίλου ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε., ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α.Ε., ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε., ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΣ, ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ)
Σελίδα 4 από 11
Είστε εδώ: εταιρικά νέα