Είστε εδώ: εταιρικά νέα Βιοϊατρική: Ολοκλήρωση έργου μετατροπής των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (IAS/IFRS)

Βιοϊατρική: Ολοκλήρωση έργου μετατροπής των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (IAS/IFRS)

Βιοϊατρική: Ολοκλήρωση έργου μετατροπής των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (IAS/IFRS)

Ολοκλήρωση έργου μετατροπής των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (IAS/IFRS), με τη χρήση του πρωτοποριακού εργαλείου iKO-200, για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2007 του Ομίλου "ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ".

05-06-2008
Είστε εδώ: εταιρικά νέα Βιοϊατρική: Ολοκλήρωση έργου μετατροπής των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (IAS/IFRS)