Είστε εδώ: υπηρεσίες μισθοδοσίας

Υπηρεσίες μισθοδοσίας

Οι υπηρεσίες αυτές αναφέρονται σε ΜΕ & ΠΜΕ

Παρακολούθηση και εκκαθάριση μισθοδοσίας, έκδοση αποδείξεων πληρωμής-εκκαθαριστικών σημειωμάτων, καταστάσεων μισθοδοσίας και ταμείων, ΑΠΔ και επικουρικά ταμεία, καταστάσεις επιθέρησης εργασίας, προγράμματα ωρών εργασίας / βάρδιες, ετήσιες εργασίες όπως, βεβαιώσεις αποδοχών, φόροι, ΦΜΥ προσωρινές και ετήσια Οριστική.

  • Συμμόρφωση και διαρκής έλεγχος συμμόρφωσης με ισχύουσες διατάξεις εργατικής νομοθεσίας
  • Για όλα τα είδη των επιχειρήσεων εμπορικές, παροχής υπηρεσιών, βιομηχανικές ή μικτές
Είστε εδώ: υπηρεσίες μισθοδοσίας