Είστε εδώ: συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες

Συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες αυτές αναφέρονται σε ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις.

  • φορολογικός σχεδιασμός Ομίλων για την βελτιστοποίηση του συνολικού φορολογικού συντελεστή και της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή
  • συμμετοχή σε εταιρικούς μετασχηματισμούς (πχ. διασπάσεις, πολύπλοκες διασυνοριακές μετατροπές / μετασχηματισμούς, κλπ)
  • επιχειρηματικός σχεδιασμός και φορολογικός σχεδιασμός
  • γνωμοδοτήσεις σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ στην Ελλάδα, κλπ
  • υποστήριξη σε φορολογικούς έλέγχους
  • εξειδικευμένα θέματα διαφόρων φορολογικών αντικειμένων
Είστε εδώ: συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες