Είστε εδώ: εταιρεία αμοιβές

Αμοιβές

Η αμοιβή μας βασίζεται στο χρόνο που διατίθεται και στο επίπεδο γνωστικού αντικειμένου και εμπειρίας του προσωπικού που ασχολείται. Επειδή ο χρόνος που απαιτείται για την εκπλήρωση κάθε μίας από τις ανωτέρω αναλυτικά περιγραφείσες υπηρεσίες, ποικίλει λόγω της προκύπτουσας κατά περίπτωση πολυπλοκότητας, συνήθως είναι δύσκολη μία εκ των προτέρων ακριβής εκτίμηση του απαιτούμενου ανά εργασία χρόνου.

  • υπάρχει η δυνατότητα της χρονοχρέωσης επί της βάσης μίας διαδικασίας πρόβλεψης κόστους χρονοχρέωσης, ανάλογα με το επίπεδο του συνεργάτη μας που θα απασχοληθεί και το αντικείμενο υπηρεσίας / εργασίας που θα σας παρασχεθεί, η οποία αφού κατ' αρχήν εγκριθεί από εσάς, τότε και μόνο η Εταιρεία μας αρχίζει την συγκεκριμένη εργασία. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, συνημμένη με το οικείο φορολογικό παραστατικό του Κ.Β.Σ. υπάρχει και μία πλήρως αναλυτική καρτέλα χρονοχρέωσης του κάθε συνεργάτη μας για την κάθε υπηρεσία / εργασία. Η χρέωση είναι ανά λεπτό (ρολόι) και το ωριαίο κόστος ανάγεται στον πραγματικά αναλωθέντα χρόνο, ώστε να εξευρεθεί η ακριβής χρέωση σας.

  • υπάρχει η δυνατότητα μίας κατ' αρχήν εκτίμησης του συνόλου των αιτηθεισών υπηρεσιών σε χρόνο και σε κόστος εκ των προτέρων και η δόμηση μίας μηνιαίας αμοιβής επί της βάσης συμφωνίας των αιτηθέντων και συμφωνηθέντων υπηρεσιών και χρονοχρεώσεων. Ομολογουμένως, δεν υπάρχει ακριβοδίκαια ακριβής χρονοχρέωση ανάλογα με το επίπεδο του συνεργάτη μας που θα απασχοληθεί και το αντικείμενο υπηρεσίας / εργασίας, ωστόσο το αντιστάθμισμα της επιλογής αυτής είναι η διαρκής και άριστη ετοιμότητα της Εταιρείας μας σε σχέση με τα συμφωνηθέντα αντικείμενα που έχουμε αναλάβει απέναντι σας.
Είστε εδώ: εταιρεία αμοιβές