Είστε εδώ: εταιρεία όραμα

Όραμα

Το όραμα μας είναι να παρέχουμε αξιόπιστες και αποτελεσματικές λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες τόσο στην Ελλάδα όσο και επιλεγμένα στο εξωτερικό, σε νομικά και φυσικά πρόσωπα, είτε μεμονωμένα είτε ενταγμένες σε ευρύτερα και πολύπλοκα σχήματα και δομές της επιχειρηματικότητας.

Παρακολουθούμε στενά τις τελευταίες εξελίξεις στην ελληνική φορολογία και νομολογία, την ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία ΔΕΚ, στην λογιστική των ΕΛΠ και ΔΛΠ/ΔΠΧΑ και την διοίκηση των επιχειρήσεων με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή τους στις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας, όπως αυτές αποτυπώνονται στο κείμενο / πρόταση του οράματος μας.

Είστε εδώ: εταιρεία όραμα