Είστε εδώ: υπηρεσίες αποτιμήσεις

Αποτιμήσεις

Οι εταιρείες, τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity funds), οι στρατηγικοί επενδυτές, οι διάφοροι επενδυτές και τα λοιπά μέρη ασχολούνται με χρηματοοικονομικές πληροφορίες που έχουν καταγραφεί στην εύλογη αξία και συχνά υπόκεινται σε περιοδική επανεκτίμηση ή/και απομείωση αυτών.

Η πολυπλοκότητα της αποτίμησης στην εύλογη αξία αυξάνει καθώς η εύλογη αξία έχει ρίζες στις οικονομικές καταστάσεις και στις συμβάσεις μεταξύ αγοραστών, πωλητών, πελατών, προμηθευτών και εργαζομένων. Βασικές επιχειρηματικές συναλλαγές πλέον απαιτούν υπολογισμούς στην εύλογη αξία, όπως αυτονόητα ήταν μέχρι σήμερα ο κανόνας κυρίως για τις στρατηγικές επενδυτικές αποφάσεις.

Διαθέτουμε εξαιρετικά δυνατό λογιστικό υπόβαθρο στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, IFRS, στις ελληνικές, κυπριακές, αγγλικές, γερμανικές/ελβετικές λογιστικές αρχές και φορολογικές διατάξεις, καθώς και βαθιά κατανόηση στις έννοιες της αποτίμησης. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στα λογιστικά πρότυπα και τις αρχές καθώς και στις φορολογικές διατάξεις που σχετίζονται με τις αποτιμήσεις. Κατανοούμε σύνθετα θέματα ως απόρροια της εκτεταμένης εμπειρίας μας σε πολλούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Έχουμε αναπτύξει εσωτερικά το πρωτοποριακό εργαλείο iKO-400 για αποτιμήσεις εταιρειών. Δείτε λεπτομέρειες στην αντίστοιχη ενότητα.

Είστε εδώ: υπηρεσίες αποτιμήσεις